Fødevareindustri

Fødevareindustrien er mht. omsætning og beskæftigelse den næstvigtigste branche inden for forarbejdningserhvervene i Schleswig-Holstein, kun overgået af maskinbyggeri. Statistisk set består fødevareindustrien af sektorerne levnedsmidler, foderstoffer, tobaksprodukter og drikkevarer. I 2018 lød omsætningen på 7,09 milliarder euro genereret af 262 virksomheder med 20+ beskæftigede. I alt er der omkring 22.500 beskæftigede inden for fødevareindustrien i Schleswig-Holstein (2018). Ca. 60 procent af de registrerede virksomheder har mellem 20 og 50 ansatte og præger dermed fødevaresektoren med mange små og mellemstore virksomheder i Schleswig-Holstein.

Traditionelt spiller kød- og mælkeforarbejdningen en meget vigtig rolle i delstaten. I de senere år har også produktionen af bagværk og konfekture udviklet sig positivt, så den nu udgør endnu et kerneelement i det meget alsidige branchemiks. Karakteristisk for fødevareindustrien er desuden den relativt lave konjunkturafhængighed, der skyldes den stabile efterspørgsel på produkterne, der primært fremstilles til slutforbrugerne. Dermed er branchen også i krisetider en garant for stabilitet.

De lokale virksomheder er kendt for deres høje produktionskvalitet. Produkter fra fødevareoverskudslandet Schleswig-Holstein er stærkt repræsenteret på hylderne i både den nationale og internationale detailhandel. Når det kommer til eksport, ligger konfekture og ost i spidsen. Efter en tilpasnings- og omstruktureringsfase er der igen kommet fart på fødevaresektoren, og siden 2008 har der stort set været støt stigende omsætning. Som led i den regionale innovationsstrategi Schleswig-Holstein (RIS3 SH) er fødevaresektoren udpeget som et af de relevante specialiseringsfelter for Schleswig-Holstein – hvilket er forankret i en clusterstrategi. På denne baggrund skal fødevaresektoren frem til 2030 gøres mere konkurrencedygtig nationalt og internationalt, ikke mindst i kraft af innovationer. I den forbindelse inddrages også økologiske og økonomiske følgeomkostninger for at tage højde for udfordringerne med stadig mere begrænsede ressourcer og klimaforandringerne. Med henblik på at styrke det værdiskabende netværk mellem fødevareproducerende virksomheder og dermed innovations- og konkurrencekraften i den nordtyske fødevareindustri understøttes de eksisterende netværk af delstatsregeringen.

Companies in the region are renowned for the high quality of the goods they manufacture. Products from the food surplus state of Schleswig-Holstein are difficult to miss on the shelves of national and international food retailers. Confectionery products and cheese lead the way in terms of exports. Following a period of adjustment and restructuring, the food industry has regained momentum and has been recording a more or less steady increase in sales figures since 2008. As part of the Regional Innovation Strategy for Schleswig-Holstein (RIS3 SH), the food industry has been identified as one of the relevant specialist fields in Schleswig-Holstein; this has been laid down in a cluster strategy. Against this background, measures are set to be taken to make the food industry more competitive nationally and internationally by 2030, primarily through innovations. Environmental and economic follow-up costs are also considered here in order to take into account the challenges of dwindling resources and climate change. The existing networks are supported by the state government to increase the value-adding networking of food producers and thus the ability of the north German food industry to innovate and compete.